skip to Main Content

Het aantal mensen op de vlucht voor oorlog en vervolging
breekt wereldwijd alle records. Vele moeders, vaders en kinderen
komen alleen in België aan, na een levensgevaarlijke tocht over land of zee.
Eenmaal zij hier erkend worden als vluchteling of subsidiair
beschermde, hebben ze het recht om hun gezin via de procedure
van gezinshereniging veilig over te brengen.

Vooraleer zij dit rechtmogen inroepen, moeten ze
éérst een eigen woning vinden.

Hun obstakel

Erkende vluchtelingen hebben maximaal vier
maanden de tijd om vanuit de asielopvang eigen huisvesting te vinden.
Voor de meesten blijkt dit veel te kort, waardoor zij noodgedwongen
worden opgevangen bij vrienden  of familie, in daklozencentra,
of slachtoffer worden van huisjesmelkers.
Sommige alleenstaande vluchtelingen vinden – mits een stevige portie geluk,
geduld en ondersteuning – een kleine studio of een appartement met één slaapkamer.

Als hun gezin hen hier later komt vervoegen,
creëert dit een onhoudbaar krappe woonsituatie.
Voor veel herenigde gezinnen begint de moeizame zoektocht
naar een geschikte woning daardoor opnieuw.
Zolang zij geen alternatief vinden (over)leven deze moeders,
vaders en hun kinderen maanden tot soms een jaar op één kamer.

In Sint-Niklaas worden er meer dan 500 asielzoekers vaak
maandenlang opgevangen in afwachting van hun erkenning als
vluchteling of subsidiair beschermde.

Wie erkend wordt mag in België blijven en moet op
zoek naar een huurwoning. Deze zoektocht naar een
betaalbare en kwaliteitsvolle woning is echter verre van gemakkelijk.
Hun sociale netwerk is nog klein en ze spreken nog onvoldoende Nederlands.
Bovendien versterkt de reeds lang aanslepende woningnood in
Vlaanderen de discriminatie op de private huurmarkt.

 

Onze overheid doet inspanningen, maar in de praktijk
merken we bij VLOS (Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas)
dat een heleboel mensen na afloop van hun asielprocedure

op straat komen te staan, ook al kregen ze een verblijfsstatuut.
Vooral voor gezinsherenigers is de nood aan grote huurwoningen prangend.
De noodopvanginitiatieven zijn veelal verzadigd en de steun
van organisaties zoals VLOS is hard nodig.
Gelukkig bereiken ons ook regelmatig berichten over solidariteit:
burgers die vluchtelingen niet zien als een probleem,
maar als mensen die hulp nodig hebben.

Heel wat verhuurders stelden hun vrijgekomen
huurwoning of kamer al ter beschikking aan erkende vluchtelingengezinnen.
Maar meer solidariteit is nog altijd hard nodig!
Steun VLOS met tips voor huurwoningen.

Een huis voor het gezin van Hossein

Elke december opnieuw is de week voor Kerstmis de ’Warmste Week’.
De media maken ons op alle mogelijke manieren en zenders warm voor
allerlei initiatieven die onze gemeenschap wat warmer kan maken.
Dat is erg mooi, maar sommige mensen hebben zo’n campagne
niet nodig om iets te ondernemen voor mensen in nood.

Onlangs waren we te gast bij de familie van vader Hossein.
Het gesprek begon met het bekende verhaal.
“We zijn in september 2015 gevlucht uit Iran met onze vijf kinderen.
Aangekomen in België werden we opgevange
n en voorlopig gehuisvest in het Opvangcentrum

Westakkers in Sint-Niklaas.  We moesten heel wat papieren in orde krijgen,
een school zoeken voor onze kinderen en
ondertussen het leven leefbaar houden.
”vertelt Hossein ons. “

Maar eens we erkend werden kwam het moeilijkste:
huisvesting zoeken.
” Ook dit verliep volgens de bekende verhalen:
“Via Immokantoren is de zoektocht echt hopeloos
en zelfs met hulp van mijn Vlaamse vrienden kwamen we niet verder.”

Want Vlaamse vrienden had Hossein ondertussen wel gemaakt.
“Onze kinderen gaan hier naar school en aan de schoolpoort
leerden we de ouders van hun klasgenootjes kennen.
Toen ik ging helpen op een schoolfeest vertelde ik hen over
ons leven in de Westakkers en de zoektocht naar een woning.
” legt hij uit.

Ondertussen wonen Hossein en zijn gezin er al een
tijdje en hebben ze er echt hun thuis van gemaakt.
Een thuis voor zichzelf én voor hen die ze als gasten ontvangen.
“Het belangrijkste voor ons was het herstel van hun menswaardigheid.
”stelt Greet.“

Hossein en zijn gezin zijn mensen zoals wij en de
stempel van ‘vluchteling’ valt nu eindelijk weg.”
“Ik voel me de koning te rijk”, vertelt Hossein dolgelukkig.
Wij zitten te wachten tot hij zegt:
‘ik heb geluk gehad’, maar die zin komt niet.
“Alles begint en eindigt bij God”,

legt hij ons uit.
“Hij heeft voor mij en mijn gezin gezorgd.
Die gedachte, dat vertrouwen, heeft me door
die moeilijke periode geholpen.

Ik dank God en mijn vrienden elke dag weer. ”

Onlangs gaf Everhard van Dalen,
van de evangelische Kerk in Lokeren,
een kleine toespraak in de vergaderzaal van de Senaat om
“getuigenis te geven in welke mate mijn levensbeschouwing
me aanzet tot een maatschappelijk engagement”.
Vanuit zijn protestantse Evangelische achtergrond
engageerde hij zich in de Vlaamse
‘Interlevensbeschouwelijke Dialoog’,
“om met de overheid thema’s aan te kaarten inzake
armoede en vluchtelingen”,  vertelde hij.

Zijn advies luidde: minder praten, meer doen.
Zo kwam hij op het spoor van initiatieven die niemand voor mogelijk hield.
“Mijn geloof is gegroeid naarmate ik die dingen zag gebeuren”,
zei hij daarover. Zijn tekst eindigde met de slagzin:
‘Handen gevouwen-handen uit de mouwen’.
De Warmste Week’ brengt veel in beweging.
In onze gemeenschap gaat blijkbaar nog veel warmte schuil,
en gelukkig niet alleen in de kersttijd.

Dat bracht het gezin van Greet op een idee.
“We dachten: Waarom zouden we zelf niet iets proberen?”
vertelt ze, “Het mocht iets ongewoon zijn, aangezien het gewone niet werkte.”

“Op een dag werden we uitgenodigd om naar een huis te gaan kijken waar we mogelijks
onderdak konden vinden.
” vertelt Hossein verder.

“Zelf ging ik altijd op zoek naar huizen met een bordje: ‘te huur’.
Maar nu stond er iets op het bord dat mijn kinderen voor me moesten vertalen,
namelijk: ‘te koop’. Het was me niet meteen duidelijk waarom we naar dit huis kwamen kijken, want zelf konden we natuurlijk geen huis kopen.”
“En dat was natuurlijk ook niet de bedoeling” pikt Greet in.
“We hadden hen uitgenodigd om te kijken of ze het huis geschikt vonden.
Vervolgens hebben wij het huis gekocht en opgeknapt voor hen.”

 

Wat kan jij doen?

Maak een foto van huuraffiches op straat of
noteer de contactgegevens en stuur deze info
naar info@vlos.be. Voor alleenstaanden
zoeken we iets tot maximaal 500€ euro per maand,
voor gezinnen tot 800€ per maand.

Informeer je vrienden, kennissen en familie over
de woonnood van erkende vluchtelingen en vraag
hen om uit te kijken naar solidaire verhuurders in hun eigen netwerk.
Misschien kennen zij iemand wiens woning te huur staat of wiens
woning binnenkort vrijkomt. Om deze oproep te versterken,
kan je gratis bij VLOS een stapel van dit gedrukte krantje
vragen om binnen je netwerk te verspreiden.

Zit je met een verhuurder die liever niet rechtstreeks
wenst te verhuren aan een erkende vluchteling?
Of ken je een eigenaar van een leegstaande woning
die geen ervaring heeft met verhuren en toch zijn woning
wil inzetten voor een sociaal doel?
Laat hen langsgaan bij je lokale Sociale Verhuurkantoor.

Zijn je kinderen het huis uit en voelt je woning wat
leeg aan? Sinds kort kan je mits een melding bij je
gemeente een kamer in je eigen woning verhuren
aan erkende vluchtelingen!

Geef ons een seintje indien je een huiseigenaar vindt
die wil verhuren aan erkende vluchtelingen.
VLOS zorgt voor een goede match tussen eigenaar en
kandidaat-huurder. Ook na de verhuis blijven wij
zowel de eigenaar als de huurder ondersteunen!

Een erkend vluchteling is een huurder als een ander

Vluchtelingen en subsidiair beschermden kunnen niet terug
naar hun eigen land wegens vervolging of oorlog.
Ze mogen na hun erkenning wettig in België verblijven.
Ze hebben identiek dezelfde rechten en plichten als alle andere
huurders in Vlaanderen.

Daarnaast hebben zij een inburgeringscursus
achter de rug, volgen zij verplicht lessen
Nederlands, en hebben zij toegang tot budgetbegeleiding
en eventueel vormingen rond ‘huren’ (recycleren, energiegebruik…)
bij het OCMW of het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk).

 

Wie in België asiel aanvraagt, kan al vanaf vier maanden na
de start van de asielprocedure officieel werken.
Een aantal vluchtelingen hebben daardoor reeds
werk op het moment dat ze huisvesting zoeken.
Wie nog werkzoekend is, krijgt een leefloon van het OCMW.
De meeste OCMW’s zijn bereid om in samenspraak met
hun cliënt het deel leefloon voorbestemd voor de huur,
rechtstreeks aan de verhuurder te storten.

Het OCMW kan zich eveneens schriftelijk
garant stellen voor de huurwaarborg of deze
overmaken op een geblokkeerde rekening.

Daarnaast hebben erkende vluchtelingen
recht op een installatiepremie om meubels
aan te schaffen en kunnen zij in sommige

gevallen een huursubsidie aanvragen.

 

Nieuw!
Een kamer in je huis voor erkende vluchtelingen

Sinds september 2016 is het in Vlaanderen mogelijk
om een vrije kamer in je woning te verhuren of extra
woonruimte te creëren om erkende vluchtelingen te huisvesten,
zonder dat je daarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt.

Een melding bij je gemeente volstaat.
Wil je meer informatie over de voorwaarden
voor deze melding of wens je ondersteuning bij
het indienen ervan? Geef ons dan een seintje.

 

Tip! Verhuren zonder zorgen

Ga dan eens langs bij je lokale Sociale Verhuurkantoor (SVK).
Een SVK huurt jouw woning en onderverhuurt deze aan mensen
met een lager inkomen. Het SVK neemt al de verantwoordelijkheden
als verhuurder van jou over, staat garant voor je maandelijkse
huurinkomsten en voor de correcte aflevering van je woning bij
het einde van het huurcontract. In ruil voor deze garantie vraagt
het SVK een schappelijke huurprijs.

Gelukkig zijn er een aantal lokale SVK’s bereid om,
indien nodig, kleine renovaties uit te voeren.

Een SVK selecteert daarna een kandidaat-huurder
uit de wachtlijst. Heb je echter zelf al een kandidaat op oog?
Breng dan je toekomstige huurder samen met je woning aan bij het SVK.
Zij mogen dan rechtstreeks jouw woning betrekken.

En zij die geen erkenning kregen?

Op dit moment wordt het merendeel van de asielzoekers
die in België aankomen erkend als vluchteling of subsidiair beschermde.
Er zijn echter ook een heel aantal mensen die niét aan de strikte voorwaarden
voor erkenning voldoen en géén verblijfsstatuut krijgen.

Toch kunnen ook zij om verscheidene redenen niet
terugkeren naar hun thuisland. Zij staan op straat zonder
enig statuut, zonder rechten. Ze zijn dakloos en hebben
geen recht op OCMW-steun. Vaak proberen deze mensen
dan met de ondersteuning van.

VLOS opnieuw asiel aan te vragen,
maar ondertussen gaan meestal enkele maanden
voorbij zonder dat zij recht hebben op opvang door de staat.
VLOS bezorgt hen – in de mate van het mogelijke –
tijdelijke opvang tot er een oplossing is en helpt hen zo
deze moeilijke maanden te overbruggen.
Gelukkig kan VLOS ook rekenen op ‘buren’ die bij hen
thuis mensen opvangen die geen erkenning kregen.
Gezien de vele tientallen mensen zonder verblijfsstatuut
die elk jaar bij VLOS aankloppen, kunnen we helaas niet
tegemoet komen aan alle vragen voor onderdak.
Daarom vragen wij je steun! Voel jij er iets voor om
aan deze mensen tijdelijk een slaapplaats te bieden?
Neem dan contact met ons op.

 

 

Het verhaal van Khalil

Is een vereniging die zich belangeloos inzet voor asielzoekers
en mensen zonder verblijfsstatuut,
ongeacht hun ras, taal, religie, seksualiteit,
land van herkomst, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep.

Juridische ondersteuning: mensen met een precair verblijfsstatuut, uitgeprocedeerde asielzoekers en mensen zonder papieren worden in het VLOS-centrum wegwijs gemaakt in de ingewikkelde asiel- en regularisatieprocedures en zo nodig in contact gebracht met een advocaat.

Administratieve ondersteuning: mensen met vragen van administratieve aard,
zoals de vertaling van een brief of het aanvragen van een afbetalingsplan kunnen ook in VLOS terecht. Medische begeleiding: Een geneesheer-vrijwilliger geeft advies bij ziekte en gezondheidsproblemen.
Voor de aanvraag voor regularisatie om medische redenen stelt de geneesheer het medische dossier op. Mensen zonder papieren hebben recht op tussenkomst door het OCMW in de kosten voor dringende medische hulp.

Materiële ondersteuning:

Hier kunnen mensen zonder
papieren wekelijks gratis voedings-
verzorgings- en onderhoudsproducten komen afhalen.

Ga dan eens langs bij je lokale Sociale Verhuurkantoor (SVK).
Een SVK huurt jouw woning en onderverhuurt deze aan mensen
met een lager inkomen. Het SVK neemt al de verantwoordelijkheden
als verhuurder van jou over, staat garant voor je maandelijkse
huurinkomsten en voor de correcte aflevering van je woning bij
het einde van het huurcontract. In ruil voor deze garantie vraagt
het SVK een schappelijke huurprijs.

hier kunnen vluchtelingen en asielzoekers tegen
een symbolische prijs kleding, schoenen, speelgoed,
schoolgerief en huisraad kopen. Mensen zonder
verblijfsstatuut worden gratis bediend.
Alles wordt ons door goede zielen en gulle gevers geschonken.

Hier verdeelt VLOS onder meer tweedehands meubelen
en huishoudtoestellen. Er is ook een herstelplaats voor
fietsen. Alle spullen worden geschonken door
particulieren, bedrijven en bevriende organisaties.
Een team van vrijwilligers, chauffeurs en vluchtelingen
zorgt met onze camionette voor logistieke ondersteuning.

Verder geven vrijwilligers van VLOS hun medewerking
aan de huiswerkbegeleiding en de Nederlandse les voor
‘beginners’ en ‘gevorderden’ in het wereldhuis Bonangana.

Er worden door VLOS jaarlijks meerdere
activiteiten georganiseerd voor en door vluchtelingen,
asielzoekers, vrijwilligers en sympathisanten.
Zo zijn er bv. de VLOSbrunch, het Nieuwjaarsfeest, Sinterklaasfeest,
… Ook schoolklassen en groepen volwassenen
kunnen een bezoek brengen aan het VLOScentrum.
Via een power-point, een rondleiding in de VLOSkruidenier en de
VLOSbazar leren ze de werking beter kennen.
Beklijvend is het verhaal en de getuigenis door een vluchteling zelf.
VLOS vzw is een Welzijnsschakel, is lid van Vluchtelingenwerk
Vlaanderen en Netwerk Tegen Armoede en werkt samen met ORBITvzw/

Asiel, Migratie & Ontwikkeling, één verhaal in solidariteit en het Gastvrij Netwerk.

SINT-NIKLAAS (VLOS)

VLOS vzw (Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas) is een vereniging die zich belangeloos inzet voor asielzoekers en mensen zonder verblijfsstatuut, ongeacht hun ras, taal, religie, seksualiteit, land van herkomst, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep.

Wat bieden wij aan?

Juridische ondersteuning: mensen met een precair verblijfsstatuut, uitgeprocedeerde asielzoekers en mensen zonder papieren worden in het VLOS-centrum wegwijs gemaakt in de ingewikkelde asiel- en regularisatieprocedures en zo nodig in contact gebracht met een advocaat. Administratieve ondersteuning: mensen met vragen van administratieve aard, zoals de vertaling van een brief of het aanvragen van een afbetalingsplan kunnen ook in VLOS terecht. Medische begeleiding: Een geneesheer-vrijwilliger geeft advies bij ziekte en gezondheidsproblemen.

Voor de aanvraag voor regularisatie om medische redenen stelt de geneesheer het medische dossier op.
Mensen zonder papieren hebben recht op tussenkomst door het OCMW in de kosten voor dringende medische hulp.

 

 

VLOS-kruidenier: hier kunnen mensen zonder
papieren wekelijks gratis voedings- verzorgings-
en onderhoudsproducten komen afhalen.

VLOS-bazar: hier kunnen vluchtelingen en asielzoekers
tegen een symbolische prijs kleding, schoenen, speelgoed,
schoolgerief en huisraad kopen. Mensen zonder
verblijfsstatuut worden gratis bediend.
Alles wordt ons door goede zielen en gulle gevers geschonken.

VLOS-magazijn: hier verdeelt VLOS onder meer
tweedehands meubelen en huishoudtoestellen.
Er is ook een herstelplaats voor fietsen.
Alle spullen worden geschonken door particulieren,
bedrijven en bevriende organisaties.
Een team van vrijwilligers, chauffeurs en vluchtelingen zorgt met
onze camionette voor logistieke ondersteuning.

Verder geven vrijwilligers van VLOS hun medewerking

aan de huiswerkbegeleiding en de Nederlandse les voor
‘beginners’ en ‘gevorderden’ in het wereldhuis Bonangana.
Er worden door VLOS jaarlijks meerdere activiteiten georganiseerd
voor en door vluchtelingen, asielzoekers, vrijwilligers en sympathisanten.
Zo zijn er bv. de VLOSbrunch, het Nieuwjaarsfeest, Sinterklaasfeest,
… Ook schoolklassen en groepen volwassenen kunnen een
bezoek brengen aan het VLOScentrum.

Via een power-point,  een rondleiding in de VLOSkruidenier en de VLOSbazar
leren ze de werking beter kennen. Beklijvend is het verhaal
en de getuigenis door een vluchteling zelf.
VLOS vzw is een Welzijnsschakel, is lid van Vluchtelingenwerk
Vlaanderen en Netwerk Tegen Armoede en werkt samen
met ORBITvzw/ Asiel, Migratie & Ontwikkeling, één
verhaal in solidariteit en het Gastvrij Netwerk.

Back To Top
Search